Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
23-02-2022

Program działania Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu 2021-2026

Wstęp

1. Ocena stanu wyjściowego. Silne i słabe strony Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu

2. Cele strategiczne i operacyjne organizacji działalności kulturalnej

2.1 Cel strategiczny 1: Zwiększenie dostępu do usług kulturalnych i artystycznych

2.2 Cel strategiczny 2: Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w różnych obszarach aktywności artystycznej

2.3 Cel strategiczny 3: Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez edukację kulturalną mieszkańców w każdym wieku

2.4 Cel strategiczny 4: Wzmocnienie roli Miejskiego Domu Kultury w środowisku lokalnym i propagującym folklor oraz tradycje

2.5 Cel strategiczny 5: Promocja instytucji poprzez podejmowanie współpracy i budowę partnerstw

2.6 Cel strategiczny 6: Modernizacja infrastruktury oraz funkcjonalność i zaplecze Miejskiego Domu Kultury

2.7 Cel strategiczny 7: Wizerunek Miejskiego Domu Kultury i strategia wypracowania dobrej marki

2.8 Cel strategiczny 8: Dobór pracowników. Wolontariat. Dywersyfikacja i mobilność oferty zajęciowo-warsztatowej

2.9 Cel strategiczny 9: Źródło przychodów i finansowanie

Podsumowanie

 

Wstęp

Zakres misji, jaką ma do wypełnienia Miejski Dom Kultury w Lubaniu wytyczają przyjęte założenia statutowe, wytyczne ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz priorytety zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Lubań na lata 2015-2025. Dotyczą one realizacji zadań w dziedzinie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury a w szczególności: przygotowania społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości; aktywizacji społeczeństwa i likwidacji barier społecznych; gromadzenia, dokumentowania, tworzenia i udostępniania kultury; stymulowania i wspierania amatorskiego ruchu artystycznego; tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego, rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa; wspierania procesów integrujących społeczność Dolnego Śląska i pogłębianie poczucia identyfikacji z regionem; promowanie Dolnego Śląska jako regionu gościnnego i tolerancyjnego.

Miejski Dom Kultury w Lubaniu jak każda instytucja kultury zobligowana jest do tego, aby dedykować i realizować swoje zadania zgodnie z sygnalizowaną potrzebą nawet najdrobniejszych struktur lokalnej społeczności. Nadrzędnym i oczekiwanym rezultatem zainicjowanej współpracy będzie: otwarcie placówki kultury na nowe grupy społeczne; odkrycie pierwiastka integrującego lokalną społeczność; poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących przekazu kultury; integracja kultury "wysokiej" i „niskiej"; wykorzystanie wiedzy i umiejętności partnerów, zwłaszcza lokalnych twórców, animatorów i społeczników; zawiązanie lub pogłębienie istniejącej już współpracy z innymi instytucjami kultury.

Wymiana doświadczeń i wiedzy partnerów wpłynie pozytywnie na wypracowanie nowych skuteczniejszych metod przezwyciężania i rozwiązywania lokalnych problemów społecznych oraz stanowił będzie podstawę do refleksji społecznej.

1. Ocena stanu wyjściowego. Silne i słabe strony Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu

Silne strony:

• lokalizacja blisko centrum miasta

• obiekty przynależne do MDK: rozległy budynek z wieloma pomieszczeniami oraz okazałą salą widowiskową i taneczną; nieopodal położony amfiteatr

• Istniejące formy ruchów amatorskich zwłaszcza zespoły taneczne I w mniejszym stopniu zespoły wokalne

• siedziba Lubańskiej Orkiestry Reprezentacyjnej

• organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń kulturalnych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym

• posiadanie w strukturach placówki dwutygodnika „Ziemia Lubańska" o zasięgu 13 miast i gmin pogranicza śląsko-łużyckiego

• godziny otwarcia placówki dostosowywane do działalności

• współpraca z innymi jednostkami miejskimi

Słabe strony:

• obiekt wymagający kompleksowego remontu oraz adaptacji i/lub modernizacji pomieszczeń pod działalność merytoryczną i administracyjną

• niedostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

• braki w sprzęcie multimedialnym

• przestarzałe wyposażenie, niedobory w sprzęcie pod działalność kulturalną i artystyczną

• brak szerokiej oferty zajęciowej

• brak widocznych działań zmierzających do postrzegania MDK jako miejsca do twórczego spędzania wolnego czasu

• brak wyrobionej marki wizerunkowej MDK jako stale rozwijającej się nowoczesnej instytucji kultury

• brak widocznego oznaczenia i zewnętrznej aranżacji budynku jako obiektu przeznaczonego pod działalność kulturalną i miejsce spotkań

• brak monitoringu obiektu

• niedostateczna ilość miejsc parkingowych w otoczeniu MDK

• brak zagospodarowania terenu wokół budynku MDK

2. Cele strategiczne i operacyjne organizacji działalności kulturalnej

Zrównoważony rozwój, podniesienie standardów życia, zwiększenie kapitału ludzkiego, prawo do godnego odpoczynku, dostęp mieszkańców bez względu na wiek i grupę społeczną do bezpośredniego udziału w życiu miasta, zapobieganie wykluczeniu społecznemu to wspólne dla wszystkich jednostek długofalowe cele strategiczne miasta, które Miejski Dom Kultury w Lubaniu realizuje w ramach podstawowego zadania statutowego jakim jest szeroko pojęte upowszechnianie kultury z równoczesną dbałością o stały wzrost uczestnictwa mieszkańców Lubania w działalności kulturalnej. Osiągniecie w/wym. celów strategicznych Miasta Lubań jak i zapisów statutowych Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu możliwe Jest poprzez podjęcie kierunkowych działań w zakresie realizacji kluczowych zadań takich jak:

• rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych

• rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

• propagowanie i upowszechnianie kultury wysokiej

• działalność społeczno- kulturalna wspomagająca rozwój wspólnot, społeczności lokalnych i organizacji trzeciego sektora

• stworzenie Jak najdogodniejszych warunków do rozwijania potrzeb twórczego uczestnictwa w kulturze

• pobudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej

• tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego

• pobudzanie zainteresowania wiedzą i sztuką

• działalność na rzecz oświaty i wychowania

• organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów

• działalność na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych, języka regionalnego, regionalnych twórców i artystów

• wzmocnienie poczucia tożsamości i identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania i regionem oraz jego promocja na zewnątrz

• stworzenie marki nowoczesnego a zarazem odwołującego się do tradycji obiektu-miejsca animacji i inspiracji twórczej na miarę współczesnych wielofunkcyjnych centrów kultury.

Jakie funkcje powinien pełnić nowoczesny dom kultury w przestrzeni miejskiej? Jaka jest jego rola w dzisiejszym społeczeństwie? I wreszcie, jak dobierać ofertę programową i do kogo ją kierować?

Miejski Dom Kultury w Lubaniu przygotowując ramową ofertę kulturalną będzie uwzględniać różnorodny stopień zaangażowania i specyfikę oczekiwań odbiorców wobec placówki kultury z jednoczesnym zachowaniem zdrowych proporcji w propagowaniu kultury wysokiej- przeżywanej i masowej- konsumowanej.

2.1 Cel strategiczny 1: Zwiększenie dostępu do usług kulturalnych i artystycznych

Cele operacyjne:

• rzetelnie rozpoznany w środowisku dobór oferty kulturalnej: przedstawień teatralnych, koncertów muzycznych, wystaw artystycznych i imprez rozrywkowych, spotkań rocznicowych i autorskich

• podniesienie stopnia profesjonalizacji realizacji zaplanowanych działań

• poprawienie dostępności, różnorodności i innowacyjności oferty kulturalnej

• propagowanie i upowszechnianie kultury wysokiej i niskiej w zrównoważony sposób

• pozyskiwanie publiczności oraz budowanie jej lojalności i długofalowych relacji

2.2 Cel strategiczny 2: Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w różnych obszarach aktywności artystycznej

Cele operacyjne:

• stwarzanie Jak najdogodniejszych warunków do rozwijania wrażliwości estetycznej, pracy twórczej i artystycznej

• wytyczanie nowych kierunków tworzenia i aranżacji przestrzeni artystycznej

• promowanie twórczości amatorskiej w sposób tradycyjny, w sieci i mediach

• wspieranie stowarzyszeń i grup twórczych oraz otoczenie patronatem MDK ich działań

2.3 Cel strategiczny 3: Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez edukację kulturalna mieszkańców w każdym wieku

Zmiany geopolityczne i strukturalne ostatnich lat doprowadziły do redefinicji jednostek kultury oraz zasad ich działalności, w wyniku których odbiorca posadowiony został w centrum działań zmierzających do wywołania na jego twarzy uśmiechu, zadowolenia czy aprobaty. Spowodowały, że sztywne dotąd struktury ich funkcjonowania zastąpione zostały powszechnie używanym w tym kontekście określeniem, "elastyczności" zarówno architektury zmodernizowanych budynków jak i ogólnej koncepcji oferty, dokonując swoistej rewolucji form i metod w rozpowszechnianiu kultury i jej edukacji. Jedną z metod stała się interdyscyplinarność rozumiana jako eksperyment mieszania ze sobą różnych kierunków i form ekspresji. Interdyscyplinarne projekty to przede wszystkim inkubator kreatywności i efekt przenikania wielu dziedzin życia: plastyki, tańca, teatru, literatury, muzyki, nauki i techniki. Zorganizowanie pracowni i warsztatów artystycznych będzie zatem efektem dogłębnej analizy potrzeb i możliwości a do udziału w nich zaproszone zostaną wszystkie grupy wiekowe od najmłodszych po seniorów, nie wykluczając grupy najbardziej obecnie zaniedbanej — osób dorosłych, aktywnych zawodowo, w tym rodziców. Zaktywizowanie potencjalnych odbiorców i uczestników w przedziale wiekowym 20-60 lat poprzez stworzenie interesującej i zarazem elastycznej propozycji programowej jest niezbędnym warunkiem dla zainicjowania i rozwinięcia ruchu integracji lokalnej społeczności i zintensyfikowania aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Cele operacyjne:

• przygotowanie szerokiej oferty zajęciowej dopasowanej do oczekiwań potencjalnych uczestników

• upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym w zakresie kultury ludowej i tradycji regionalnej • działalność na rzecz oświaty I wychowania • organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów • zacieśnianie współpracy z Instytucjami oświatowo- naukowymi i innymi jednostkami miejskimi z pogranicza kultury I sztuki • przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej

2.4 Cel strategiczny 4: Wzmocnienie roli Miejskiego Domu Kultury w środowisku lokalnym i propagującym folklor oraz tradycje

Kultywowanie regionalnej tradycji jako dbałość o przetrwanie tożsamości kulturowej mieszkańców "małej ojczyzny" jest istotnym elementem wzmacniającym i stabilizującym każdą lokalną społeczność. Placówka kultury z największym pietyzmem i zaangażowaniem powinna inicjować, organizować i wspierać wszelkie przejawy działalności na rzecz zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego a w szczególności otoczyć opieką instytucjonalną: ludowe kapele i zespoły śpiewacze oraz grupy taneczne; regionalnych twórców i artystów, w tym także język i strój regionalny, ludową sztukę, rzemiosło 1 rękodzieło; tradycje kuchni regionalnej oraz spuściznę literacką.

Cele operacyjne:

• diagnozowanie potrzeb i oczekiwań w zakresie kultury lokalnej społeczności

• wspieranie inicjatyw oddolnych

• udostępnianie obiektów instytucji kultury na potrzeby lokalnego i ponadlokalnego współdziałania w ramach partnerstw

• rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

• działalność wspomagająca rozwój wspólnot, społeczności lokalnych i organizacji trzeciego sektora

• wzmacnianie poczucia tożsamości i identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania i regionem

• planowanie i organizacja imprez folklorystycznych na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym Bukowińskie Spotkania

• prowadzenie zajęć warsztatowych podnoszących kompetencje w obrębie technologii cyfrowych

2.5 Cel strategiczny 5: Promocja instytucji poprzez podejmowanie współpracy i budowę partnerstw

Cele operacyjne:

• promowanie działalności artystycznej placówki, zespołów, artystów i twórców w ramach zawiązanej współpracy na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym

• prowadzenie stron internetowych w celach promocyjnych, informacyjnych i kronikarskich

• dbałość o ciągłość wydawniczą dwutygodnika „Ziemia Lubańska"

2.6 Cel strategiczny 6: Modernizacja infrastruktury oraz funkcjonalność i zaplecze Miejskiego Domu Kultury

Ilość i jakość przeprowadzanych imprez zależy od dobrego wkomponowania placówki w przestrzeń publiczną, atrakcyjnego i funkcjonalnego zaplecza lokalowego, który jest w stanie sprostać wymogom wysoko postawionych standardów i oczekiwań współczesnych twórców i odbiorców kultury. Spełnienie tych warunków zapewni zwiększenie ilości wydarzeń kulturalnych i frekwencji odbiorców/uczestników oraz przełoży się bezpośrednio na zadowolenie i satysfakcję obu grup. Zatem istotnym i niezbędnym elementem wpływającym na efektywność kulturalną, edukacyjną, rozrywkową, promocyjną miasta i wreszcie finansową jest modernizacja i konserwacja obiektu wraz z jego przystosowaniem pod kątem niwelowania barier. Odpowiednio zadbany, zagospodarowany, wyposażony i zaaranżowany budynek oraz jego bezpośrednie otoczenie stanie się pożądanym miejscem do organizacji imprez i wydarzeń zwiększających prestiż, dochody oraz atrakcyjność instytucji w mieście i regionie.

Cele operacyjne:

• poprawa dostępności obiektów MDK dla osób niepełnosprawnych

• modernizacja obiektów i infrastruktury technicznej pod kątem wprowadzenia nowoczesnych technologii i rozszerzenia działalności statutowej

• utworzenie zaplecza kuchennego

• poprawa poziomu efektywności energetycznej obiektu

• utworzenie nowych miejsc parkingowych w pobliżu MDK

• aranżacja przestrzeni wokół obiektów MDK

2.7 Cel strategiczny 7: Wizerunek Miejskiego Domu Kultury i strategia wypracowania dobrej marki

Dom Kultury to wielce złożony organizm, gdzie na jakość jego funkcjonowania składa się wiele elementów począwszy od utartych przez dziesięciolecia stereotypów dotyczących obszaru działalności, metod organizacji pracy, jednotorowego przygotowania kadry, aż po stopień zaawansowania technologii multimedialnych. Kluczowym elementem zmian w koncepcji funkcjonowania instytucji kultury jest pojęcie „trzeciego miejsca". Przestrzeń publiczna placówki pojmowana jako "trzecie miejsce" to obszar gdzie można spędzać gros czasu indywidualnie, z rodziną, w gronie znajomych po szkole/pracy i domu. Założeniem "trzeciego miejsca" jest stworzenie takich warunków, które umożliwią odpoczynek fizyczny i duchowy a zarazem zintensyfikują kontakty społeczne lub wręcz przeciwnie pozwolą na indywidualną formę relaksu. To miejsce, które stworzy nie tylko odpowiednie warunki do realizacji siebie poprzez sztukę, rozwinie wrażliwość artystyczną, stworzy zaplecze dla jej rozkwitu i prezentacji dokonań na forum, ale zaanimuje do wymiany doświadczeń i wytyczy kierunki intelektualnego rozwoju; wzmocni komunikację zróżnicowanych grup w obrębie społeczeństwa; umożliwi indywidualny rozwój jednostki oraz pozwoli uwierzyć, że jakakolwiek niepełnosprawność czy wiek nie wyklucza z życia społecznego. Ważnym elementem domu kultury pojmowanym jako "trzecie miejsce", który przyciągnie potencjalnego odbiorcę jest odpowiednia atmosfera i aranżacja przestrzeni oraz wykształcenie w opinii publicznej skojarzenia domu kultury z wyjątkowym, niepowtarzalnym miejscem, gdzie oprócz obcowania ze sztuką i kulturą, będzie można z całą rodziną wybrać się na jedyne w swoim rodzaju autorskie wyroby z czekolady (np. Manufaktura czekolady z Krakowa) i zamówić wyjątkowo smaczną kawę. I nie chodzi tu bynajmniej o to, by rywalizować z istniejącym już miejscem, ale uzupełnić lukę na rynku.

Cele operacyjne:

• rozwój nowoczesnych usług z zakresu kultury i sztuki

• stworzenie rozpoznawalnej marki nowoczesnego a zarazem odwołującego się do tradycji obiektu - miejsca animacji i inspiracji twórczej na miarę współczesnych wielofunkcyjnych centrów kultury

• kojarzenie MDK z wydarzeniami kulturalnymi wyjątkowymi w skali regionu

• modernizacja i dostosowanie obiektu Miejskiego Domu Kultury do pełnienia funkcji "trzeciego miejsca"

• przygotowanie kadry pod kątem fachowości w pracy z uczestnikami zajęć artystycznych: sportowe pary taneczne, ludowy zespól, orkiestra dęta, grupa teatralna, kreatywne zajęcia z najmłodszymi, grupa młodych dziennikarzy, informatyków i in.

2.8 Cel strategiczny 8: Dobór pracowników. Wolontariat. Dywersyfikacja i mobilność oferty zajęciowo-warsztatowej

Fachowość i wielofunkcyjność pracowników domu kultury stanowi o jego jakości i marce. Idealny pracownik to taki, który posiada pełny zakres kompetencji zawodowych i predyspozycji personalnych a w dobie galopujących zmian w społeczeństwie posiada także wiedzę z negocjacji, planowania i postępowania z trudnym klientem. Szkolenia wzmacniające jego warsztat pracy powinny być wzbogacane elementami z zakresu psychologii, kontaktów interpersonalnych, komunikacji, asertywności, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, promocji, PRu oraz nowych metod dydaktycznych. Tak wielostronnie przygotowany pracownik nie będzie miał problemu z przeprowadzeniem zajęć on-line lub poza budynkiem. Nie sparaliżuje go fakt wyłączenia z użytkowania np. na czas remontu budynku pracowni, w której na co dzień pracuje. Ponadto element mobilności i hybrydowego prowadzenia zaleć potencjalnie zwiększa liczbę uczestników oraz likwiduje wykluczenie tych grup, które z wielu powodów, nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. Bardzo cennym wsparciem działalności placówek kultury jest współpraca z osobami związanymi umową wolontariacką. Wolontariusze są dla instytucji kultury szansą na rozwój i wykształcenie społecznego oblicza kultury, a w wielu przypadkach przyszłymi pracownikami.

Cele operacyjne:

• dobór wykwalifikowanej kadry

• nieustanne dokształcanie poprzez udział w kursach doskonalenia zawodowego

• zabezpieczenie środków finansowych na doskonalenie i rozwój zawodowy

• wysokość uposażenia pracowników i współpracowników adekwatna do ich doświadczenia i kwalifikacji

2.9 Cel strategiczny 9: Źródło przychodów i finansowanie

Instytucja kultury funkcjonująca w mieście o liczbie mieszkańców pow. 20.000 (stan na 2019 wynosi 21.300) o statusie miasta średniego, z powodu niewystarczającej liczby chętnych, dla których aspekt finansowy może być przeszkodą w uczestnictwie, powinna w trosce o zniesienie barier i ułatwienie mieszkańcom dostępu do kultury szukać dodatkowych źródeł finansowania z zastrzeżeniem jednak, te pozyskiwanie środków finansowych nie może naruszać założeń misji, do której placówka kultury została powołana oraz zakłócić jej działalności merytorycznej. Jak wynika z danych GUS za rok 2018 98% uczestników imprez kulturalno - sportowych wnosiła opłaty za udział w wydarzeniach w formie: wpisowego, biletów, karnetów (brak danych za rok 2019, 2020). Warto zatem, by zwiększyć frekwencje, rozważyć wprowadzenie ulg finansowych w postaci zainicjowania I wprowadzenia karty miłośnika kultury na zakup biletów dla wszystkich aktywnych uczestników kół artystycznych, ważnych w danym sezonie kulturalno-oświatowym lub alternatywnie biletów rodzinnych czy partnerskich w postaci karnetu miesięcznego lub rocznego, ważnego we wszystkich obiektach kultury na terenie miasta. Poza zagwarantowanymi środkami finansowymi w postaci dotacji podmiotowej organizatora I dotacji celowych, źródłem dochodu własnego mogą być wpływy finansowe z działalności statutowej oraz innych jak:

Cele operacyjne:

• pozyskiwanie środków finansowych poprzez tworzenie i realizacje projektów długofalowych

• pozyskiwanie środków finansowych w postaci dotacji celowych - ważnych z punktu widzenia regionalnej polityki kulturalnej

• odpłatne organizowanie przedstawień, pokazów, recitali i in. oraz kursów doskonalących, szkoleń i konferencji

• organizowanie cyklu spotkań warsztatowych, gwarantujących certyfikowane podniesienie kwalifikacji. Jedną z grup docelowych mogą być np. animatorzy kultury z obszaru powiatu lubańskiego

• odpłatne udostępnianie sal i sprzętu na organizację imprez zewnętrznych

• świadczenie usług w zakresie obsługi muzycznej i nagłaśniania imprez

• wpływy z działalności handlowej i gastronomicznej (po wprowadzeniu zmian w Statucie MDK)

• pozyskanie sponsorów strategicznych i darowizn

Podsumowanie

Miejski Dom Kultury w Lubaniu jakiego oczekują mieszkańcy to placówka umiejscowiona w nowoczesnym budynku bez architektonicznych barier, zatrudniająca wyspecjalizowaną, ciągle dokształcającą się kadrę, otwartą na wprowadzanie kolejnych zmian i realizację innowacyjnych działań, wykraczających poza uznawane dotąd standardy. To centrum inspiracji artystycznej, integracji kulturowej, aktywizacji społecznej i „trzecie miejsce" - kojarzone na mapie miasta jako miejsce wyjątkowe, oferujące nowoczesne i kompleksowe warunki pod działalność kulturalną artystyczną. Wyżej przedstawiona koncepcja jest jedynie zarysem zaplanowanych przeze mnie działań zmierzających do wypracowania nowej jakości i wizerunku nowoczesnej placówki, opartej nie tylko na proponowanych wydarzeniach i edukacji kulturalnej ale i równolegle wdrażanych inicjatyw społeczno-kulturalnych. Jest wynikiem mojego przemyślanego, racjonalnego planowania i perspektywicznego spojrzenia na stale zachodzące zmiany zarówno w organizacji kultury jak i w społeczeństwie oraz wypadkową moich doświadczeń i praktycznych umiejętności sprowadzających się do:

• sprostania nieustannym modyfikacjom uwarunkowań finansowo-prawnych w organizacji i zarządzaniu kulturą

• tworzenia unikatowych i oryginalnych projektów

• wielopłaszczyznowego i dalekosiężnego myślenia koncepcyjnego

• współpracy na płaszczyźnie instytucjonalnej i społecznej

• prowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

• osobistego oddania i zaangażowania w wypełnienie nakreślonej misji

Za nadrzędny jej cel stawiam sobie zaktywizowanie środowiska społeczności lokalnej; podniesienie rangi Domu Kultury nie tylko w mieście ale i regionie jako instytucji kultury, proponującej bogaty wachlarz oferty kulturalnej; pielęgnującej i podtrzymującej tożsamość; otwartej na dialog społeczno- pokoleniowy; wpływającej na zacieśnianie więzi międzyludzkich oraz propagującej wielokulturowy charakter terenów przygranicznych.

Grażyna Glodek

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...