Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
29-01-2021

Burmistrz Miasta Lubań, działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.) informuje, że postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań oparte jest o jednolite kryteria naboru określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz o kryteria naboru określone w uchwale nr XVII/111/2019 Rady Miasta Lubań z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań (plik do pobrania).

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań rozpocznie się 15 lutego 2021 roku zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w zarządzeniu nr 14/2021 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań (plik do pobrania).

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań:

L.p. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego  Termin postępowania uzupełniającego 
 1.  Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  15 luty –
26 luty 2021r.
 10 – 14 maja 2021r.
 2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  Do 12 marca 2021r.  Do 18 maja 2021r.
 3.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych   15 marca 2021r.   19 maja 2021r.
 4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
 Do 18 marca 2021r.   20 maja 2021r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 marca 2021r. 21 maja 2021r.

 

Przedszkole Miejskie nr 1
ul. Skalnicza 3
tel. 75 646 44 49
e-mail: pmnr1luban@op.pl

Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Różana 1, Lubań
tel. 75 646 44 64, 75 722 23 46
e-mail: pm3@onet.eu

Przedszkole Miejskie nr 5
im. J. Tuwima
ul. Mieszka II 1, Lubań,
tel. 75 722 40 00
e-mail: pmnr5luban@op.pl

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 obejmuje dzieci urodzone w roku 2015.

 

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych w mieście na rok szkolny 2021/2022

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 - kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodzica kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Kandydaci spoza obwodu szkoły

- kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Burmistrz Miasta Lubań, działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 910 ze zm.) informuje, że postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań oparte jest o jednolite kryteria naboru określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm.) oraz o kryteria naboru określone w uchwale nr XLIV/308/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 30 stycznia  2019 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzonym jest Gmina Miejska Lubań (plik do pobrania).

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 L.p.  Kryterium  Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
 1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły  5  Dane potwierdzone przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły.
 2.  Rodzice kandydata pozostający w zatrudnieniu na terenie Miasta Lubań/rodzice samotnie wychowujący kandydata 4  

Zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu.

Oświadczenie rodziców.
 3.  Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 3  Zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu.
4. W obwodzie szkoły mieszkają krewni kandydata, którzy wspierają rodziców w zapewnieniu opieki kandydatowi 2 Oświadczenie rodziców.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań:

 L.p.  Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
 1.  Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
 15 luty - 12 marca
2021r.
 07 –18 czerwca 2021r.
 2.  Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.  02– 04 marca 2021r.
Od godz. 9:00 do godz. 15:00.
 14 – 15 czerwca 2021r. Od godz. 9:00 do godz. 15:00.  
 3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.  09 marca 2021r.  16 czerwca 2021r.
 4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  Do 19 marca 2021r.  Do 25 czerwca 2021r.
 5.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 22 marca 2021r.   28 czerwca 2021r. 
6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 Do  25 marca 2021r.  29 czerwca 2021r.
7.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych.

 26 marca 2021r.   30 czerwca 2021r. 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...