Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
11-08-2022

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 sierpnia 2022 roku o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele ogródka, położonej w Lubaniu przy ul. Łąkowej na części działki nr 53/11, AM 4, Obręb V.

Lubań, dnia 11 sierpnia 2022 roku

GGNiR.6845.2.52.2022

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.), §3 ust. 2 pkt 8), § 19 i § 21  Uchwały Nr XXXII/221/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 roku, poz. 244 ze zm.), Zarządzenia Nr 119/2022 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym

 


BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony


na  dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele ogródka, położonej w Lubaniu przy ul. Łąkowej na części działki nr 53/11, AM 4, Obręb V, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00018711/6.

Powierzchnia nieruchomości: 41,00 m².

Wywoławcza roczna stawka czynszu netto za dzierżawę: 0,20 zł/m² (słownie: zero złotych 20/100).

Wadium: 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100). 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona na cele ogródka, położona w Lubaniu przy ul. Łąkowej.

Nieruchomość znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 1MW8 przeznaczonej na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Dzierżawca przedmiotowej nieruchomości zobowiązany będzie wykorzystywać podmiot dzierżawy na cele ogródka. Teren częściowo ogrodzony-ogrodzenie konstrukcji drewnianej. Ewentualnej wymiany ogrodzenia Dzierżawca będzie mógł wykonać własnym staraniem i na własny koszt po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Gminy Miejskiej Lubań.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej  przeznaczonej na cele ogródka odbędzie się w dniu 13 września 2022 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej proponowanej stawki czynszu.

Postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu. Licytacji podlegać będzie roczna stawka czynszu netto za dzierżawę nieruchomości.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej
do dnia 08 września 2022 roku (czwartek) włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550
 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg na dzierżawę ogrodu ul. Łąkowa - imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 08 września 2022 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań.

Osoby, które dokonają wpłaty wadium gotówką, proszone są dodatkowo w terminie do 08 września 2022 roku o przedłożenie w Wydziale Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5 kopii dowodu wpłaty, co podyktowane jest tym, że niektóre systemy bankowe ze względu na ograniczoną możliwość znaków nie wprowadzają pełnego tytułu wpłaty, co może spowodować błędną weryfikację wadiów podczas prac komisji, która zostanie powołana do przeprowadzenia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia Umowy Dzierżawy.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunku udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. 

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej 
w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać
na rachunek bankowy nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

Do wylicytowanej stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. 23%. Czynsz dzierżawny płatny będzie  z góry w terminie do dnia 31 marca każdego roku bez uprzedniego wezwania na rachunek bankowy nadany indywidualnie dla płatnika. Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie opłacić podatek od nieruchomości za przedmiot dzierżawy w sposób i wysokości wynikającej z odpowiedniej Uchwały Rady Miasta Lubań. Treść Uchwały Rady Miasta Lubań publikowana jest każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań dostępnym na stronie internetowej http://bip.miastoluban.pl.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek czynszu  dzierżawy za 1m², co następuje w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań i zostanie przeprowadzona, gdy od ustalenia czynszu w drodze przetargu minie rok i nie spowoduje ona jego obniżenia.

Z osobą wyłonioną w przetargu jako Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta stosowna Umowa Dzierżawy na czas nieoznaczony. Wydanie nieruchomości dla Dzierżawcy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo- odbiorczym.

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się  z projektem Umowy Dzierżawy, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Lubań w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami Rolnictwa, I piętro, pokój nr 5.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Ogłoszenie dostępne jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, na stronie internetowej www.luban.pl w zakładce „Nieruchomości”, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań http://bip.miastoluban.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój Nr 5, Tel.: + 48 75 646 44 22.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5, tel.75 646 44 22.

 

 

                                                                                                                             

BURMISTRZ

  MIASTA LUBAŃ

 

        Arkadiusz Słowiński

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...