Zamknij okno Drukuj dokument

Ustawa z dnia  6 września 2001 roku (tekst jednolity Dz.U.z 2014r., poz. 782 z późniejszymi zmianami) o dostępie do informacji publicznej, nakłada na organy adminstracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. 

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 w/w/ ustawy, prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonujacej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę w sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt ze szkołą: Gimnazjum nr 2 im.M.Kopernika ul. Mickiewicza1, 59 - 800 Lubań, tel./fax 75 7222885., e-mail: gim2lub@pro.onet.pl

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskają ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mial. W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go  na adres szkoły.

Zgodnie z art.13  ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2 w/w ustawy. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek nastepuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje szkoła , nie umozliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie okreslonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może byc udostępniona  w sposób lub w formie określonych we wniosku, szkoła powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku mozlziwości udostepnienia informacji zgodnie z wnioskiem.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, szkoła ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, szkoła może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiedającej tym kosztom. Szkoła w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wniskodawcę o wysokosci opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej. Do decyzji stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, z tym, że odwołanie od decyzji rozpoznaje sie w terminie 14 dni, a uzasadnienie decyzji o dmowie udostęnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy) wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji.

 

Załączniki

Wniosek o udzielenie informacji publicznej 001 (323.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Waszkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Waszkiewicz
Data wprowadzenia:2011-05-25 12:48:58
Opublikował:Małgorzata Waszkiewicz
Data publikacji:2011-05-25 14:17:59
Ostatnia zmiana:2015-08-04 10:38:27
Ilość wyświetleń:2697