Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
19-07-2021

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2021 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 14 lipca 2021 r. wydał decyzję nr I-Pe-47/21 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Świebodzice”.


Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 34 ust. 2 pkt 3 oraz pkt 11 załącznika ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci  przesyłowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 428, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 922) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (data wpływu 4 maja 2021 r.), uzupełnionego dnia 13 maja 2021 r., działających przez pełnomocnika Pana Karola Tomakę,

zawiadamiam,

że Wojewoda Dolnośląski dnia 14 lipca 2021 r. wydał decyzję nr I-Pe-47/21 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Świebodzice”.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Wykaz nieruchomości objętych inwestycją zgodnie z wnioskiem inwestora: w dokumencie do pobrania

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości (wskazanych w ww. tabeli) dla prowadzenia budowy strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, a także prac związanych z budową, przebudową, utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń, został ograniczony sposób korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomościach przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Niezwłocznie po wykonaniu robót, o których mowa powyżej, na inwestorze ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługuje od inwestora odszkodowanie.

Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-47/21, można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2104, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty i godziny przyjęcia (tel. 71 340-66-84).

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 19 lipca 2021 r. - data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Sulików, Urzędu Gminy w Platerówce, Urzędu Gminy Siekierczyn, Urzędu Miasta Lubań, Urzędu Gminy Lubań, Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Urzędu Miasta i Gminy Wleń, Urzędu Gminy Pielgrzymka, Urzędu Miejskiego w Świerzawie, Urzędu Miejskiego w Bolkowie, Urzędu Gminy Paszowice, Urzędu Gminy Dobromierz, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Urzędu Gminy w Świdnicy oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy zawiadomienie niniejsze, po upływie czternastu dni od dnia ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 2 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy odwołanie od niniejszej decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Odwołanie od niniejszej decyzjiadministracyjnej powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 25 ust. 3 ustawy).

Z up. Wojewody Dolnośląskiego

Małgorzata Majcher

Dyrektor Wydziału

Infrastruktury

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...