Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu

Kolorowy pasek

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK
Gimnazjum nr 2im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie  warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r Nr 135, poz. 1516 ze zm.) ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych dla uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu.

 

Rozdział I
Postanowienia wstępne

1. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne służą 

    realizacji następujących celów:
     a. poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji,
zabytków kultury i

         historii,
     b. poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i

         kulturowego,
     c.  wspomaganiu rodziny i szkoły w procesie wychowania,
     d. upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego

         oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
      e. podnoszeniu kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
      f. upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku,
      g  przeciwdziałaniu patologii społecznej.

2. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych,      

    pozalekcyjnych lub  pozaszkolnych.

3. Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy:
      a. wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli
 

          poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć

          lekcyjnych lub pozalekcyjnych,
      b. wycieczki turystyczno-krajoznawcze  odbywające się w terenie powszechnie

          uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego przygotowania

          kondycyjnego i specjalistycznego,
      c. imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak biwaki, rajdy,turnieje itp.,
      d. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga

         od uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.

4. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz, w przypadku wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych.

5. Wycieczki i imprezy turystyczno – krajoznawcze powinny być organizowane w miarę możliwości w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce należy przez to rozumieć także pozostałe formy turystyki i krajoznawstwa określone w punkcie 3.

 

Rozdział II

 

Organizacja wycieczek

 

1. Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika wycieczki.

2. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.

3. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką przedstawia wicedyrektorowi kartę wycieczki a wicedyrektor po formalnym sprawdzeniu przedstawia dokumentację dyrektorowi.

4. Dokumentacja wycieczki zawiera:

    a. kartę wycieczki z jej harmonogramem oraz numerami kontaktowymi i danymi

       adresowymi (w dwóch  egzemplarzach), (załącznik nr 1),
    b. pisemne  zgody rodziców oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielanie

       pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, (załącznik nr 2),

    c. regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki,
    d. rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu

      wycieczki), (załącznik nr 3).

5. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub upoważniony wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.

6.Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

7. Wycieczki klasowe mogą się odbywać w godzinach zajęć edukacyjnych tylko w sytuacji, gdy bierze w niej udział 80% stanu klasy. W przeciwnym razie wyjazd musi być zorganizowany w czasie pozalekcyjnym.

8.Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości.

9. Uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą brać udziału w wycieczkach.

10. Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

11. Zgodę na wycieczki i imprezy  zagraniczne  wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Zawiadomienie zawiera w szczególności: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, listę uczestników.

 

12.Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym  

porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

13. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają powszechnemu ubezpieczeniu a w przypadku wycieczek zagranicznych ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych

wypadków i kosztów leczenia.

14. Opiekunowie powinni być dodatkowo objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

15. Opiekunowie mogą poinformować telefonicznie rodziców o niewłaściwym zachowaniu uczestników oraz zobowiązać do odebrania dziecka z miejsca pobytu.

 

 

Rozdział III

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami

podczas wycieczek

 

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.

2. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być osoba, która:

    a) jest pełnoletnia,

    b) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

    c) jest instruktorem harcerskim,

    d) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

3. Na wycieczce  organizowanej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej   

   jedna osoba nad grupą 30 uczniów.

4. Na wycieczce udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji  opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.

5. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej

wyłącznie  przewodnicy turystyczni. Wycieczki turystyki kwalifikowanej wymagają jednego opiekuna na grupę liczącą 10 osób.

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy  planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.

7. Kąpiel może odbywać się tylko w miejscach uprzednio zbadanych i ściśle oznaczonych pod kontrolą ratownika lub innej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

8. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie   

sprawdzać stan liczbowy uczniów.

9.  Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

10. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

11. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.

12. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie 

wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

13. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie wycieczki miejscu.

 

 

WYCIECZKI ROWEROWE:

 

14. Wycieczkę rowerową należy organizować w niewielkich grupach - do 10 uczestników na jednego opiekuna.

15. Tempo jazdy i długość trasy należy dostosować do wieku i możliwości fizycznych uczestników wycieczki.

16. Uczestnicy powinni posiadać kartę rowerową.

17. Organizator powinien posiadać apteczkę lekarską.

18. W czasie jazdy słabsi uczestnicy jadą na przodzie grupy (tuż za prowadzącym).

19. Uczestnicy wycieczki nie mogą jechać obok siebie. Należy zachować stałe miejsce i bezpieczną odległość między sobą (nie więcej niż 5m).

20. Podczas postoju należy zejść z jezdni i stanąć na poboczu drogi lub parkingu.

21. Szczegółowe zasady poruszania się rowerów określone zostały w Prawie o ruchu drogowym

 

 

Rozdział IV

Obowiązki kierownika wycieczki

 

1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.

2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej terminowe rozliczenie.

3. Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników.

4. Zapewnienie warunków do realizacji programu  wycieczki oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie.

5. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

6. Nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.

7. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.

8. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.

9. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

10. Dokonywanie podsumowania, oceny i terminowego rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu (do 10 dni od zakończenia wycieczki).

11.Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia, bilety wstępu itp.) należy złożyć wraz z pozostałą dokumentacją w  

    sekretariacie szkoły.

 

Rozdział V

Obowiązki opiekuna

 

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi  uczniami.

2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.

5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

 

 

Rozdział VI 

Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników

 

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce.

2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.

3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.

4. Obowiązuje zakaz  palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.

5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.

6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność .

7. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.

8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki lub opiekunów a przy czasowym braku opiekunów należy stosować się do poleceń kierowcy.

9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania  

regulaminów tych obiektów.

10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.

11. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna .

12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu,  będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez 

wychowawcę. Listę tych uczniów  wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki.

3.  Ramowy regulamin wycieczki określony rozdziałem VI lub jego rozszerzenie  podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki.

4. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu  

niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie zgodę dyrektora. Wyjście należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

5.  Ustalenia punktu 4 nie dotyczą lekcji wychowania fizycznego.

6.  W sprawach  nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo. 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – karta wycieczki (imprezy); listą uczestników,

Załącznik nr 2 – wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce,

Załącznik nr 3 – regulamin wycieczki,

Załącznik nr 4 – rozliczenie wycieczki (imprezy)

 

 

 

     Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej           mgr Iwona Fudala                        

                 24.01.2007 r.                                   …………………………….…                                                                                      podpis dyrektora

 

 

 

 

Załączniki

Karta wycieczki (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór zgody na udział dziecka w wycieczce (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Regulamin wycieczki (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rozliczenie wycieczki (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Waszkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Waszkiewicz
Data wprowadzenia:2009-10-26 14:12:49
Opublikował:Małgorzata Waszkiewicz
Data publikacji:2009-10-27 13:43:36
Ostatnia zmiana:2009-10-27 14:30:18
Ilość wyświetleń:1689
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
ul. Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij