Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu

Kolorowy pasek

                                                                 

 

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

 

1.  Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zwaną dalej „ ustawą Pzp ”;

2. Wykonując obowiązek zawarty w art. 35 ustawy o finansach publicznych z dnia  30 czerwca 2005 r. ;

3. Stosując rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych , zarządzam co następuje:

§ 1

Szacowanie wartości zamówienia.

 

1. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości kwoty 14 000 euro, mogą być dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszym regulaminem, z pominięciem poszczególnych trybów wymienionych w ustawie Pzp.

2. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia należy kierować się treścią przepisów art. 32 ÷ 35 ustawy Pzp.

3. Niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości w celu uniknięcia obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp.

4. Obowiązkiem pracownika jest bezstronne, obiektywne, staranne i zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia .

5. Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia jest dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu wszczęcia postępowania tak, aby umożliwić przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami art. 35 ustawy o finansach publicznych.

 

 § 2

Procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 14 000 euro

 

Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w układzie:

1. zamówienia o wartości poniżej  2 500 euro;

2. zamówienia o wartości od 2 500 do 6 000 euro;

3. zamówienia o wartości powyżej 6 000 euro i poniżej 14 000 euro.

 

 § 3

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 2 500 euro 

1. Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 2 500 euro nie stosuje się postanowień niniejszego regulaminu.

2. Szacowanie wartości dokonywane jest przez  pracownika wyznaczonego przez Dyrektora  i wymaga akceptacji  Dyrektora Gimnazjum przed podjęciem negocjacji z wykonawcą.

3. Po zaakceptowaniu wszczęcia postępowania oraz dokonania identyfikacji zamówienia ( nadania znaku  sprawy )  pracownik wyznaczony  przez Dyrektora  prowadzi negocjacje z co najmniej  jednym wykonawcą.

 

§ 4

Zamówienia publiczne o wartości od 2 500 euro do 6 000 euro

 

1. Procedurę udzielenia zamówienia o wartości od 2  500 euro do 6 000 euro rozpoczyna zaakceptowana przez Dyrektora Gimnazjum  notatka służbowa sporządzona na okoliczność rozeznania rynku.

2. Rozpoznanie rynku może być przeprowadzone telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem , pisemnie lub poprzez portale internetowe.

3. Notatkę sporządza  pracownik wyznaczony przez Dyrektora .

4. Notatka służbowa zawiera minimum:

    a) znak sprawy wynikający z prowadzonego Rejestru Zamówień

    b) opis przedmiotu zamówienia,

    c) termin realizacji / wykonania zamówienia,

    d) aktualną wartość przedmiotu zamówienia, oszacowaną na podstawie cen   rynkowych lub kosztorysu,

    e) przeliczenie wartości zamówienia w  złotych na równowartość wyrażoną w euro, przy zastosowaniu średniego kursu złotego, ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp,

    f) nazwę i adres wykonawców – co najmniej dwóch,

    g) proponowaną cenę oraz inne kryteria wyboru oferty,

    h) datę uzyskania informacji,

    i) propozycję udzielenia zamówienia wybranemu wykonawcy.

5. Udzielenie zamówienia następuje  pisemnie w formie zlecenia lub umowy sporządzanej w dwóch egzemplarzach ( jeden dla    wykonawcy, jeden na potrzeby Gimnazjum). 

6. Do przekazanej do Działu Księgowości faktury wystawionej przez wybranego wykonawcę za realizację zamówienia należy dołączyć zlecenie lub umowę na realizację zamówienia.

 7. Dokumentacja z postępowania o zamówienie a w szczególności : szacowanie wartości zamówienia, notatka służbowa , zlecenie lub umowa przechowywana jest w Dziale Księgowości.

 

 § 5

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 6 000 euro i poniżej 14 000 euro

 

1. Procedurę udzielenia zamówienia o wartości od 6 000 euro do 14 000 euro rozpoczyna zaakceptowana przez Dyrektora Gimnazjum   notatka służbowa sporządzona na okoliczność rozeznania rynku.

2. Rozpoznanie rynku ( druk : Zapytanie cenowe) przeprowadza się pocztą elektroniczną, faksem , pisemnie  zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty ( co najmniej:  dwóch w przypadku lokalnego rynku lub trzech w pozostałych przypadkach), wykonawców .

3. Z prowadzonego postępowania pracownik wyznaczony przez Dyrektora sporządza Notatkę służbową.

4. Notatka służbowa zawiera minimum:

    a) znak sprawy wynikający z prowadzonego Rejestru Zamówień

    b) opis przedmiotu zamówienia,

    c) termin realizacji / wykonania zamówienia,

    d) aktualną wartość przedmiotu zamówienia, oszacowaną na podstawie cen rynkowych lub kosztorysu,

    e) przeliczenie wartości zamówienia w  złotych na równowartość wyrażoną
       w euro, przy zastosowaniu średniego kursu złotego, ogłaszanego przez Prezesa   
Rady Ministrów na podstawie art. 35  ust. 3 ustawy Pzp,

    f) nazwę i adres wykonawców,

    g) proponowaną cenę oraz inne kryteria wyboru oferty,

    h) datę uzyskania informacji,

    i) propozycję udzielenia zamówienia wybranemu wykonawcy.

5. Zamówienie udziela się wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

6. Udzielenie zamówienia następuje w oparciu o pisemne zlecenie, zamówienie lub pisemną umowę określającą warunki realizacji zamówienia sporządzaną w 2 egzemplarzach ( jeden dla wykonawcy, drugi na potrzeby Gimnazjum).  Decyzja
o zastosowaniu trybu udzielenia zamówienia dokonywana jest podczas akceptacji wszczęcia postępowania zgodnie z § 5 ust.1 Regulaminu.

7. Do przekazanej do Działu Księgowości faktury wystawionej przez wybranego wykonawcę za realizację zamówienia ,należy dołączyć dokument udzielenia zamówienia ( zlecenie, zamówienie, umowę )na realizację zamówienia. W przypadku zamówień o charakterze ciągłym dokument o udzieleniu zamówienia dołącza się do pierwszej faktury zamówienia .  

8.Dokumentacja z postępowania o zamówienie a w szczególności : szacowanie wartości zamówienia notatka służbowa ,zapytanie cenowe ( wszystkie oferty ) , protokół z rozeznania cenowego oraz umowa przechowywana jest w Dziale Księgowości.

9. Przeprowadzenie rozeznania rynku potencjalnych wykonawców nie ma zastosowania w przypadku gdy ze względu na szczególny charakter i rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych uzasadnione jest zlecenie realizacji zamówienia konkretnemu wykonawcy.  Przesłanki wyboru wykonawcy należy dołączyć do protokołu.

 10. W przypadku wykonania zamówienia w trybie awaryjnym wymagającego niezwłocznego wykonania dopuszcza się odstąpienie od obowiązku przeprowadzania pisemnego rozeznania cenowego.

 

§ 6

 

Do umów zawieranych w sprawach zamówienia do 14 000 euro stosuje się ogólne przepisy o zawieraniu umów  z ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu powierza się pracownikowi sekretariatu zatrudnionego na stanowisku Specjalisty.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, akty wykonawcze do ustawy Pzp, Kodeks cywilny oraz inne przepisy obowiązującego prawa.

3. Dla potrzeb identyfikacji zamówień prowadzony jest Rejestr Zamówień Publicznych.

4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 Załączniki: 6 egz.

 

                                                                  Dyrektor  Gimnazjum Nr 2 
                                                                              im. M. Kopernika w Lubaniu

                                                                                       mgr Iwona Fudala

                                                                       01.07.2009r.

 

Załączniki

Załączniki do regulaminu (103kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Waszkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Waszkiewicz
Data wprowadzenia:2009-10-27 14:34:07
Opublikował:Małgorzata Waszkiewicz
Data publikacji:2009-10-27 14:34:40
Ostatnia zmiana:2009-10-27 14:59:46
Ilość wyświetleń:8063
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
ul. Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij