Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu

Kolorowy pasek

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
opracowany na podstawie art. 40,41,42,43 ustawy
o systemie oświaty

 

 

 

§ 1

 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w gimnazjum.

 

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem
doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na
wniosek Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 2

 

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.

 

§ 3

 

Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są na wniosek organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę,
dyrektora szkoły, Rady Szkoły(Rodziców) lub na wniosek co
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 4

 

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej

oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków z
siedmiodniowym wyprzedzeniem o terminie i porządku zebrania (nie
dotyczy to posiedzeń nadzwyczajnych).

 

 

§ 5

 

 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane w czasie pozalekcyjnym,
nie powinny trwać dłużej niż 2 godziny.

 

1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej odbywają się :

- w sierpniu – przed rozpoczęciem roku szkolnego

- w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników
klasyfikowania i promowania uczniów w terminie zgodnym z regulaminem

- dwa razy w ciągu roku szkolnego w celu podsumowania pracy
...i przekazania wniosków z nadzoru pedagogicznego
- Rady Pedagogiczne Szkoleniowe – w zależności od potrzeb
- w miarę bieżących potrzeb zwołuje się nadzwyczajne posiedzenie Rady
Pedagogicznej.

 

 

§ 6

 

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa szczegółowo art.41 ustawy o systemie oświaty.

 

I Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły  po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły
(Rodziców),

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów
pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę
Szkoły (Rodziców),

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

II Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i
innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych.

 

 

§ 7

 

 

Rada Pedagogiczna :

1) ustala regulamin swojej pracy w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,

2) może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o
odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela ze
stanowiska kierowniczego w następującym trybie :

a) wniosek ma prawo zgłosić co najmniej 30% ogólnej liczby
członków Rady Pedagogicznej

b) głosowanie nad przyjęciem wniosku odbywa się w trybie tajnym
dokonywane jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków.

3) typuje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora szkoły.

4) może zgłosić spośród swoich członków  kandydatów do powierzania im
stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

 

 

 

§ 8

 

 

Przewodniczący Rady jest  zobowiązany do :

1) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej
kompetencji stanowiących,

2) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania   wszystkich
członków  Rady Pedagogicznej w podnoszeniu poziomu dydaktycznego,
wychowawczego i  opiekuńczego szkoły,

3) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

4) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,

5) zapoznania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami,

6) analizowania stopnia realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,

7) przedstawiania Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu
roku szkolnego, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły.

 

 

§ 9

 

 

Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do :

1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej,

2) przestrzegania postanowień prawa szkolnego, Statutu Szkoły oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,

3) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej oraz jej komisji, do których został powołany,

4) realizowania uchwał Rady Pedagogicznej także wtedy, gdy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

5) składania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

6) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

§ 10

 

 

1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały na plenarnych posiedzeniach
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy  jej członków
w głosowaniu jawnym lub tajnym.
2. Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.
3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę
Pedagogiczną niezgodnie z obowiązującymi przepisami i niezwłocznie
zawiadamia o tym fakcie organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący
nadzór pedagogiczny.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę uchyla w razie stwierdzenia niezgodności z
przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór
pedagogiczny jest ostateczny.

 

 

§  11

 

 

1.Rada Pedagogiczna powołuje w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne
komisje na okres jednego roku.

2. Działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowych szkoły i pracy nauczycieli.

3. Pracą komisji kieruje Przewodniczący powołany przez Radę Pedagogiczną lub przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczący komisji informuje Radę Pedagogiczną o wynikach
swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez radę.

5. Nieobecność na posiedzeniu Rady Pedagogicznej członkowie Rady
Pedagogicznej usprawiedliwiają przewodniczącemu.

6. Nieusprawiedliwoną nieobecność członka Rady Pedagogicznej na jej
posiedzeniu traktuje się jako nieobecność w pracy ze wszystkimi jego
konsekwencjami.

 

 

 

§ 12

 

 

1. Z zebrania Rady Pedagogicznej oraz z zebrania komisji sporządza się
protokół i w terminie do 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi
protokołów Rady Pedagogicznej.

2. Protokół zebrania Rady Pedagogicznej wraz z listą obecności jej
członków, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

3. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są w terminie do 14 dni od
sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia
ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad.Rada Pedagogiczna na
następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do
protokołu.

4. Podstawowym dokumentem działalności rady Pedagogicznej jest księga
protokołów. Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora
szkoły księgę zaopatruje się w klauzulę – „księga zawiera stron ............ i
obejmuje okres pracy rady od dnia .......... do dnia ........ „.

5. Księgę  protokołów Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły udostępnia
nauczycielom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionych w organie
sprawującym nadzór pedagogiczny organowi prowadzącemu szkołę,
upoważnionym nauczycielom - przedstawicielom związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli.

 

 

§ 13

 

 

1. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej szkoły wchodzi
w życie z dniem 26 sierpnia 1999 r. z mocą obowiązującą od dnia
1 września 1999r.

 

2. Zmiana treści Regulaminu należy do kompetencji Rady Pedagogicznej
i odbywa się na wniosek poparty zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy jej członków.

 

 

Za Radę Pedagogiczną

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika w Lubaniu
mgr Iwona Fudala

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Waszkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Waszkiewicz
Data wprowadzenia:2007-01-10 11:52:59
Opublikował:Małgorzata Waszkiewicz
Data publikacji:2007-01-10 11:53:26
Ostatnia zmiana:2009-11-05 13:25:35
Ilość wyświetleń:1601
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
ul. Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij